Prijavite se na mejling listu

Upravljanje projektima i korporativna kultura

Jedan od trendova u razvoju organizacija je i unapređenje korporativne kulture. Mnogi autori opisali su to kao kretanje ka "portfolio organizaciji" ili "upravljanje pomoću projekata". Ovaj napor može da bude uspešan samo ako se uzme u obzir i kultura sadašnje organizacije tj. kako čitava organizacija mora da se promeni da bi podržala projektne inicijative. Iako su definicije kulture koja se odnosi na organizacije različite, te definicije imaju sledeće zajedničke odlike. Kultura se sastoji od usvojenih sistema vrednosti i mišljenja ljudi koji utiču na način rada organizacije. Sistemi vrednosti i mišljenja koja postoje u okviru organizacije mogu da olakšaju promene ili mogu da im budu prepreka. To važi i za promene koje institucionalizuju upravljanje projektima.

Zašto treba razmišljati o inovaciji korporativne kulture tako da ona u sebi sadrži i upravljanje projektima kao korporativni sistem vrednosti? Upravljanje projektima je u svojoj suštini upravljanje promenama. Stepen do kog je organizacija u svom poslovanju suočena sa promenama određuje stepen do kog bi trebalo da prihvati kulturu usmerenu na uspešno upravljanje projektima. Organizacije koje su suočene sa potrebom da konstantno uvode nove proizvode i usluge na tržište, poboljšavaju poslovne procese i sisteme, uvode novu tehnologiju, rade sa novim tržištima, reaguju na promene u okruženju i prilagođavaju se promenama u novim ekonomskim uslovima, uključuju u svoje organizaciono ponašanje upravljanje projektima kao efikasan mehanizam za uspešno upravljanje promenama.

Put nije bez zamki. Projekti u okviru organizacija su često pitanje prestiža i statusa. Postoji ovde pitanje "ugleda i slave" koje funkcionalne rukovodioce čini nesklonim da ustupe autoritet rukovodiocima projekata.

Koji pokazatelji nam govore gde se organizacija trenutno nalazi u odnosu na kulturu upravljanja projektima?

Sledite novac

Kako se budžet planira i kako se budžetima upravlja? Tok ovog procesa može da bude jedan od primarnih pokazatelja zrelosti organizacije u primeni upravljanja projektima. Ako se proces budžetiranja bavi potrebama funkcionalnih delova organizacije i ako su projekti rezultat samo tih potreba, upravljanje projektima imaće sporednu ulogu u organizaciji. Ljudi smatraju da organizacija troši novac na ono što smatra bitnim. Ako ljudi veruju da su ciljevi funkcionalnih celina bitniji od projektnih, oni će se tako i ponašati.

Da li se mogu pratiti svi finansijski elementi projekta?

Pokazatelji su: Da li projektni timovi prate svoje troškove? Da li su potrebna finansijska sredstva planirana i dodeljena projektu ili odobrenje budžeta projekta znači dodavanje jedne stavke u tabelu? Projekti su izvor nove vrednosti ali i mesta troška.

Herojski pristup

Kompanije su često poznate po svojim herojima. Da li su svemogući heroji deo naše kulture ili su to oni koji efikasno koriste metodologiju upravljanja projektima, planiraju, analiziraju, delegiraju, upravljaju rizicima? Sve dok organizacije ne shvate da je upravljanje projektima disciplina koja zahteva timski rad, standarde, metodologije i procese koji će držati projekte pod kontrolom, nagrađivaće i podsticaće pogrešno ponašanje i pogrešne heroje.

Zadovoljstvo u radu projektnog tima

Koliko je ljudima ugodno u projektnom okruženju? Projektno okruženje je kao vožnja na vrtešci: iniciranje, planiranje, realizacija i postupno zaustavljanje projekta a zatim, prelazak na sledeći projekat. Da li se ljudi osećaju ugodno u ovom okruženju koje se stalno menja i puno je izazova, ili očekuju definisane poslove u okviru njihovih radnih mesta. Da li im je prijatno da rade u timovima ili da rade sa uvek istim funkcionalnim kolegama. U nekim organizacijama projekat se smatra "poljupcem smrti". Ove organizacije će morati da pređu dug put da bi uvele kulturu upravljanja projektima.

Ocenjivanje i napredak u službi

Da li ocenu vašeg rada na projektu daje vođa projektnog tima ili funkcionalni rukovodilac? Da li ocena vođe projektnog tima vredi jednako ili više od ocene funkcionalnog rukovodioca? Ljudi prate način na koji se realizacija vrednuje i diskusija o važnosti projekta neće im biti bitna ako se njihovo izvršenje na projektu "ne računa" u istoj ili većoj meri od funkcionalnog rada.

Da li se projektni rukovodioci podstiču da budu PMI PMP® sertifikovani?

Šta to znači za njihovu karijeru? Da li postoji model razvoja za njih ili je jedini put za napredak izlazak iz organizacije? Ovaj proces mora da se shvati i ugradi u sistem upravljanja resursima organizacije i projektna kultura će napredovati.

Kako stvarati novu kulturu upravljanja projektima?

Prvo, rukovodioci moraju da se usaglase da tekuća kultura ne daje konkurentsku prednost i ne podržava efikasno razvoj organizacije. Nakon što je saglasnost postignuta, dalji napori treba da budu planirani i vođeni kao projekat. Svaka organizacija će zahtevati da finansije vode sertifikovane računovođe, a pravne poslove ovlašćenih pravnici. Zbog čega su onda ove organizacije spremne da projekte vredne milione ili desetine miliona evra, pojedincima koji niti su obučeni niti sertifikovani profesionalni rukovodioci projekata u kontraproduktivnom kulturnom okruženju? Organizacija koja, radi sopstvenog poslovnog uspeha, razvija svoju  kulturu svesno usmerava tu promenu u pravcu kulture upravljanja projektima.