Пројектовање и изградња

Инвестициона изградња

ЦПМ консалтинг тим је на бази свог искуства у складу са потребама инвеститора, успео да обликује јединствени Систем (PMIS – Project Management Information System) којим помоћу дефинисаних процеса, и уз поштовање државне регулативе и гранских стандарда обезбеђује управљање свим инвестиционим подацима предузећа и на тај начин ефикасно обједињује комуникацију инвеститора са учесницима у процесу инвестиционе изградње (пројектанти, извођачи, добављачи).

ЦПМ систем омогућава управљање свим пословима инвеститора од идејног решења, преко пројектовања, прикупљања дозвола и сагласности, тендерске процедуре, уговарања, извођења, управљања уговорним изменама до прибављања употребне дозволе, као и коначне овере резултата рада на инвестицији – у свему према најбољим FIDIC препорукама.

Систем омогућава инвеститорима свеобухватно сагледавање тренутног стања пројекта у смислу обима посла, рокоава и трошкова. Корисници могу приступити систему на даљину, на сигуран и ефикасан начин, без обзира на то где се у датом тренутку налазе, што је веома значајно посебно за инвеститоре у инфраструктуру, који истовремено реализују велики број пројеката којеи су просторно дислоцирани.

Оно што је заједнички изазов инвеститорима у сектору инвестиционе изградње је прављење прегледних и тачних пројектних и програмских извештаја. Често постоје острва информација чије обједињавање захтева велики утрошак времена и рада, уз ризик да неки подаци нису тачни јер нису благовремено достављени. Са ЦПМ системом инвеститору је омогућено да сви подаци о инвестицијама буду на једном месту и да се унети податак обради у систему у тренутку настанка, чиме је омогућено добијање правовремених и тачних извештаја о различитим увидима у реализацију пројеката и програма.

За  управљање инвестиционим, новчаним, ресурсним и комуникационим токовима водеће компаније у сектору инвестиција као платформу користе ORACLE Primavera софтверска решења. Ова платформа на свим нивоима предузећа омогућава руководиоцима да процене утицај својих одлука на планирање, реализацију и процену трендова реализације сваке појединачне инвестиције.

РЕФЕРЕНЦЕ

 • Бехтел огранак Београд
 • Рио Тинто Сава
 • Ракита
 • ЈП Путеви Србије
 • Електромрежа Србије а.д.
 • ЈП Србијагас
 • ЈП Аутопутеви Републике Српске
 • ЈП Инфраструктура железнице Србије
 • Eagle Hills
  •  DNEC
  • Pizzarotti
  • CRE
  • ATI Project
 • PFB
 • Energo group
 • Машинопројект ад
 • Енергопројект ад
 • Јадран д.о.о.