Управљање пројектима помоћу методе Остварена вредност

 • Почетна
 • Обуке
 • Управљање пројектима помоћу методе Остварена вредност

Управљање пројектима помоћу методе Остварена вредност

Полазници: Наручиоци и  руководиоци пројеката, чланови пројектних тимова

Трајање: 3 дана (18 сати)

https://cpm.rs/usluge_resenja/kako-postati-p6-planer/

САДРЖАЈ КУРСА:
1. Управљање пројектима помоћу методе Остварена вредност
 • Увод у методу остварене вредности
 • Шта је метода остварене вредности?
 • Зашто користити методу остварене вредности?
 • Класично управљање vs Управљање оствареном вредношћу
 • Остварена вредност и руковођење
 • Управљање оствареном вредношћу vs Управљање Пројектом/Програмом
 • Системске претпоставке за управљање Методом остварене вредности
 • Преглед поглавља 
2. Организовање пројекта 
 • Управљање обимом/обухватом пројекта
 • Шта је WBS – Технолошка структура обима посла на пројекту
 • Зашто је WBS неопходан?
 • Израда WBS
 • WBS речник
 • ОBS – Организациона структура за реализацију пројекта
 • Матрица расподеле одговорности – RAM
 • Преглед поглавља 
3. Управљање временским распоредом 
 • Кључне поставке управљања временом
 • Шта је временски распоред?
 • Планирање vs Распоређивање у времену
 • Успостављање временског распореда
 • Циљни план врeменског распореда
 • Метода критичне путање (CP)
 • Преглед поглавља 
4. Утврђивање буџета пројекта 
 • Управљање новчаним токовима на пројекту
 • Кључне поставке управљања новчаним токовима
 •  Поступак буџетирања
 •  Успостављање плана трошења новца
 •  Успостављање временског циљног плана
 •  Успостављање трошковног циљног плана
 • Обим, Време, Трошкови… – Обједињавање!
 • Извештавање на нивоу WBS
 • Трошковни (контролни) рачуни
 • Радни пакети
 • Плански пакети
 • Радни пакети/Плански пакети
 • Преглед
 • Саставница циљног плана уговора
 • Документовање циљног плана
 • Циљни планови временског распореда и трошења
 • Преглед поглавља 
5. Систем за управљање оствареном вредношћу 
 • Систем за управљање оствареном вредношћу – (EVMS) – Концепт и методе
 • EVMS – Основне поставке
 • Планирана вредност (PV)
 • Буџет по комплетирању (ВАС)
 • Стварни трошак (АС)
 • Остварена вредност (EV)
 • Преглед
 • Остварена вредност (EV) – методе
 • Преглед
 • Статус пројекта – Пример
 • Преглед поглавља 
6. Систем за управљање оствареном вредношћуМетрика, мерење достигнућа и предвиђања 
 • Метрика, мерење достигнућа и предвиђања
 • Одређивање начина мерења
 • Показатељи учинка
 • Преглед разлика и показатеља пројектних достигнућа
 • Извештавање о разликама и показатељима достигнућа – Пресек
 • Процена по комплетирању (Estimate at Completion – ЕАС)
 • Процена до комплетирања (Estimate at Completion – ЕАС)
 • Показатељ трошковних достигнућа/ефикасности за комплетирање  (To Complete Performance Index (TCPI))
 • Преглед поглавља
 • Питања и одговори! 
7. Систем за управљање оствареном вредношћуНадзор над  циљним планом и управљање променама 
 • Надзор над циљним планом и управљање променама
 • Управљање уговорним изменама
 • Преглед поглавља 
8. Систем за управљање оствареном вредношћуИзвештавање 
 • Комуникација подацима о оствареној вредности
 • Табеле
 • Графикони
 • Ѕ криве
 • Извештај о трошковним достигнућима пројект
 • Образац 1: Технолошка структура обима посла –  WBS
 • Образац 2: Организациона структура пројекта – ОВЅ
 • Образац 3: Циљни план
 • Образац 4: Ресурсни ангажман – RBS
 • Образац 5: Извештај о анализи разлика
 • Сумарни извештај о трошковима/Временском распоред

Пријава на обуку